Chemicals

 1. Mono Ethylene Glycol (MEG)
 2. Styrene Monomer (SM)
 3. C9+
 4. Mixed Xylene (MX)
 5. Ortho Xylene (OX)
 6. Para Xylene (PX)
 7. Toluene (TOL)
 8. Methanol
 9. Ethanol
 10. LAB – Linear Alkyl Benzene
 11. HAB Heavy Alkyl Benzene